ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
   
 
   

 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้แก่โรงพยาบาลจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการปัองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เข้าไปขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ และศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลาได้ทุกวัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564