แผนที่อาณาเขตเทศบาลตำบลลำใหม่

 
          ที่ตั้งและอาณาเขต
 

               เทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 (บ้านตลาดลำใหม่) หมู่ที่ 2 (บ้านน้ำเย็น) และหมู่ที่ 4 (บ้านลำใหม่) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1.185 กิโลเมตร มีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้ 0.6 ตารางกิโลเมตร

 

 

       ทิศเหนือ ตั้งแต่ฝั่งเหนือสะพานโต๊ะเพ็ง จากฝั่งตะวันตกถนนเพชรเกษม (ด้านปั้มน้ำมันปตท.) เป็นแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร เป็นหลักเขตที่ 1 และจากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดซึ่งห่างจากฝั่งตะวันออกถนนเพชรเกษม (ฝั่งด้านปั้มน้ำมัน เอส โซ่) ระยะทาง 400 เมตร เป็นหลักเขตที่ 2
       ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนาน กับฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษม ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคูบากา (คลองลำใหม่) เป็นหลักเขตที่ 3
      ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
       ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบฝั่งเหนือของคูบากา (คลองลำใหม่) ไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกถนนเพชรเกษม ระยะทาง 400 เมตร เป็นหลักเขตที่ 4
   
 

        เนื้อที่    

 
               เนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้  0.696 ตารางกิโลเมตร
   
          ลักษณะภูมิประเทศ
 
               ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลำใหม่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกของตำบล มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย
   
          สภาพภูมิอากาศ
 

               สภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มีอากาศชุ่มชื่นและอบอุ่น  ไม่ร้อนหรือหนาวจัด มี  2  ฤดูกาล  คือฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือน  เมษายน  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือน ธันวาคม  ฝนจะตกชุกในเดือน พฤศจิกายน  และธันวาคม  ของทุกปี

   
           เขตการปกครอง
 

               หมู่ที่ 1 บ้านตลาดลำใหม่ , บ้านควนดินแดง (บางส่วน)
               หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น

   
         จำนวนประชากร
 

               จำนวนประชากรทั้งหมด  1,113 คน (แยกเป็น)
               ประชากรเพศชาย    จำนวน 573 คน
               ประชากรเพศหญิง   จำนวน 540 คน
               จำนวนครัวเรือน     จำนวน 342 ครัวเรือน

                       * ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองยะลา ณ เดือน พฤษภาคม 2555