ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การดำเนินโครงการ"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
   
 
         เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญชาวลำใหม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ได้ดำเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืุช ปี 2535 ทางโครงการฯได้ ดำเนินโครงการ "รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการสักไว้ในแผ่นดิน เป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีให้ต้นไม้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีของประชาชนชาวไทย เป็นศิริมงคล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ซึ่งโครงการฯได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา่ทั่วประเทศ จำนวน 400,000 คู่ ๆละ 368 บาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556