ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
   
 
   

        โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

    ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้จัดให้มี "โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักถิ่นและจิตสาธารณะ โดยการให้ทีมเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมที่ีมีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่าง ๆ อาิทิเช่น การศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามศักยภาพความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของเยาวชน
       ในการนี้ เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ทีมเด็กและเยาวชนส่งขอเสนอโครงการฯ และแบบแสดงความร่ีวมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทีมเด็กและเยาวชน มายังสถาบันฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556 
                            
กำหนดการรับสมัคร
     กรุณาส่งเอกสารประการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มางทางไปรษณีย์ (ภายในวันที่ 28 กุมภพันธ์ 2556) ที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5  โซนทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (วงเล็บมุมซองว่า "โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น")

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครและโครงการที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นในปี 2554 ได้จาก เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าwww.kpi.ac.th

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556