ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาคมจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
   
 
   

          เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวลำใหม่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

 

ตารางการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

วัน เดือน ปี

เวลา

ชุมชน

สถานที่

29 มีนาคม 2556

 

13.30 น.

 

 

บ้านน้ำเย็น

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น

 

30 มีนาคม 2556

 

14.00 น.

บ้านควนดินแดง

ป้อมยามชุมชนบ้านควนดินแดง

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

           1. ส่งตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เข้าร่วมประชาคม อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน

          2. มีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละชุมชนอย่างน้อย ร้อยละ70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนนั้น เข้าร่วมเวทีประชาคม

                                                                                     

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2556