ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เตือนภัยเหตุไฟไหม้ช่วงฤดูร้อน
   
 
   

           เตือนภัยเหตุไฟไหม้ช่วงฤดูร้อน

                       

        ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากเกิดความประมาทและเลินเล่อ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลลำใหม่ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อนขึ้นและขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวลำใหม่ดำเนินการดังนี้ 1.ระมัดระวังการจุดไฟเผาขยะ เศษไม้ กิ่งไม้ เพื่อป้องกันไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง 2.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหากชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม
3.ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม และอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กาน้ำร้อน เตารีด รวมถึงการเปิด-ปิดเตาแก๊ส ซึ่งอาจเกิดการลุกไหม้ได้ 4.เตรียมเครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น เช่น ทราย ถังดับเพลิง ไว้ให้พร้อมใช้งาน พร้อมศึกษาวิธีการใช้ 
        
ทั้งนี้ หากพี่น้องชาวลำใหม่มีความประสงค์แจ้งเหตุที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 18

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2556