ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี2556
   
 
         ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้ง "รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนตลอดพนะชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมขนให้อนุชน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎ

       ในการนี้เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวลำใหม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2556

       ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 17

      หมายเหตุ : ท่านสามารถดูรายละเีอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2556