ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
   
 
   

           เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญพี่น้องชุมชนบ้านตลาดลำใหม่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

             "ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.oo น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่"

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

        1. ส่งตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เข้าร่วมประชาคม อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน

       2. มีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละชุมชนอย่างน้อย ร้อยละ70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนนั้น เข้าร่วมเวทีประชาคม

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556