ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่
        ด้วยเทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยให้บริการประชาชนด้านงานยุติธรรม ตามนโยบายของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องการ อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน
       
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่จัดให้มีบริการ ดังนี้
 
        1.บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน เรื่องขอความเป็นธรรม จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2.ประสานงานและส่งต่อเรื่องที่ได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์, เรื่องขอความเป็นธรรม ที่เกินศักยภาพของเทศบาล ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลา , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
        3.บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เรื่องสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา , การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและคำทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
        4. ประสานงานบริการเยี่ยมญาติในเรือนจำทางไกล ผ่านจอภาพ (video conference) ให้แก่ญาติผู้ต้องขัง
       

 

        ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านความเป็นธรรม สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ เลขที่ 87 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95160
         โทร./โทรสาร 0 – 7325 - 2659 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2559