ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
   ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายเก่า ให้มายื่นแบบแสดงตน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 และขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำใหม่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559) และผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ และเบี้ยความพิการแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนรายใหม่ ดังนี้ ผู้สูงอายุ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ 4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ ผู้พิการ 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ 4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2557