ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อให้การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ติดต่อ ขอรับและยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 2. ภาษีป้าย ให้ติดต่อขอรับและยื่นแบบ ภ.ป.1 เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ติดต่อขอรับและยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ดำเนินการก่อนใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระภาษี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 14

 
 
   
   
   
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2561