ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ ประจำปี 2557
   
 
   ศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการของประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2496) ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 และผู้มีความพิการ

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)

จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)

จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(ในกรณียื่นคำขอฯแทน) จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.08-6489—2766

(วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2555