ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญประชาชนชาวลำใหม่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและแปลี่ยนแปลงครั้งที่2/2561
   
 
   

เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวลำใหม่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561

 

ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.

 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่

 

         

 

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

             ส่งตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เข้าร่วมประชาคม อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน

       

                                                                                     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำใหม่

โทร.0-7325-2659 ต่อ 13

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2561