ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ
   
 
   

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเ้อียดต่อไปนี้

                 - ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี (อัตราเงินเดือน 8,340.-บาท)
                  - คุณสมบัติ           - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                  - ตำแหน่งนักวิชาการสถิืติ (อัตราเงินเดือน 8,340.-บาท)
                  - คุณสมบัติ    - ได้ีรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัีติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้

                  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและชอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลยรมราชชนนี ยะลา เบอร์โทรศัพท์ 073-222010 ค้อ 101 หรือ เข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bcnyala.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2556

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2556