ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2556
   
 
          ด้วยมูลนิธีอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธีโคคา - โคลา ประเทศไทย จัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเ่ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มเยาวชนที่ได้มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงกา่รดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:2www.utokapat.org
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2556