แบบฟอร์มคู่มือสำหรับประชาชน (จากคู่มือมาตรฐานกลางของหน่วยงานส่วนกลาง)
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 76 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
การแจ้งการขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1